Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

#Ecommerce May 14, 2020
Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video) Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

Speakers:

  • Namra Deka, Market Development @Shopify
  • Tran Phu, Founder @meowcart

Agenda:

  • Giới thiệu Shopify & Meowcart
  • Shopify Covid-19 Response (Namra)
  • Hướng dẫn cài đặt store Shopify (45 phút)
  • Q&A: Trả lời câu hỏi (30 phút) 
Back to blog